Όροι συμμετοχης

 1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «THIRSTY FRUITS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, διενεργεί διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια κλήρωση, αναδεικνύοντας πέντε (5) νικητές. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι πέντε (5) νικητές,  κατόπιν κλήρωσης  είναι:  ένας (1) νικητής ένα γιλέκο τρεξίματος, ένας (1) νικητής ένα σακίδιο και τρεις (3) νικητές τρία (3) εκπτωτικά κουπόνια των 5 ευρώ το καθένα για αγορές από το eshop της Thirsty Fruits.
 2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 08.11.2023 έως και την 11.11.2023. Η κλήρωση θα διενεργηθεί την 13η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας «Thirsty Fruits»
 3. Με κάθε αγορά από το εκθεσιακό περίπτερο της εταιρίας στη marathon Expo, αναφέρεται στον επισκέπτη ότι μπορεί να συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής για την κλήρωση (κουπόνι). Τα κουπόνια είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και  προορίζονται για εισαγωγή στην κληρωτίδα.  Θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας - τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση - και το ονοματεπώνυμο.  Η κατοχύρωση του δώρου θα γίνει μόνο στο άτομο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο κουπόνι που θα αναδείξει η κληρωτίδα. Έγκυρα θα θεωρούνται τα κουπόνια, των οποίων τα στοιχεία θα είναι συμπληρωμένα με στυλό διαρκείας, θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η γραφή θα είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.
 4. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής για την κλήρωση κατά την παραπάνω χρονική περίοδο.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες/γονείς-κηδεμόνες/ επισκέπτες της έκθεσης, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ η συμμετοχή στις κληρώσεις απαγορεύεται στα στελέχη, μόνιμους συμβούλους, υπαλλήλους και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού της εταιρείας Thirsty Fruits, καθώς και οποιουδήποτε συνεργάτη τους, ο οποίος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία των κληρώσεων.
 6. Το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ή αλλαγής του δώρου.
 7. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συναινούν στη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, για τον ως άνω σκοπό από τη διοργανώτρια εταιρεία, όπως αυτά θα αναγράφονται από την ίδια επί των κουπονιών και η παράδοση και τοποθέτηση του κουπονιού στην κληρωτίδα ισοδυναμεί με την ανωτέρω συναίνεση. Η εταιρεία δηλώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για κάποιο άλλο σκοπό.
 8. Προσωπικά δεδομένα: η Thirsty Fruits επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται στα κουπόνια για τους αποκλειστικούς σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αποστολής ενημερωτικού υλικού στον συμμετέχοντα στην κλήρωση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του τελευταίου για τον εκάστοτε σκοπό. Η Thirsty  Fruits δε διαβιβάζει τα στοιχεία του συμμετέχοντα σε τρίτους, παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές, αν αυτό υπαγορεύεται από σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 1. Η Thirsty Fruits θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συνελέχθησαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες, οποτεδήποτε μετά τη διενέργεια της κλήρωσης του παρόντος Διαγωνισμού, κατόπιν εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, έχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις / Οδηγίες / Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, το οποίο μπορούν να ασκούν με αίτηση στην έδρα της Thirsty Fruits   ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@thirstyfruits.gr. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά του δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Για τυχόν απορίες σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να να ανατρέξετε στο σχετικό σύνδεσμο  στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
 2. Ο Διαγωνισμός και οι όροι αυτού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ του Διοργανωτή και των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής, εξωδικαστικής επίλυσής της, με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.
 3. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει στους νικητές και να προβαίνουν σε κάθε διαφημιστική χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινεί και ο νικητής.
 4. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω του Διοργανωτή μέσω email. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται από την Thirsty Fruits και προϋποθέτει την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή και θα μπορεί να γίνει έως τις 31.12.2023. Σε περίπτωση που οι νικητές είναι από την επαρχία, τα δώρα αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς επιβάρυνση.
 5. Η διοργανώτρια Διοργανωτές διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ακυρώσεως του διαγωνισμού, της παρατάσεως αυτού ή της μεταβολής των όρων και των ημερομηνιών του διαγωνισμού ή του προγράμματος καθώς και της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής της εκάστοτε κληρώσεως.
 6. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί την εκ μέρους του συμμετέχοντα ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την ακόλουθη παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτών.
 7. Οι παρόντες Όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.thirstyfruits.gr
 8. Οι νικητές που δεν έχουν παραλάβει το δώρο τους εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος χάνουν οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτού.